Strona główna   |    O mnie   |    Moje osiągnięcia    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

Streszczenie działalności merytorycznej

Streszczenie działalności merytorycznej

Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych – (Department of Microelectronics and Computer Science – DMCS)

Moje kompetencje naukowe obejmują następujące tematy:

* Wspomagane komputerowo modelowanie przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych.

* Termiczne modele zredukowane oraz symulacja elektrotermiczna przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych.

* Półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy i układy Smart Power.

* Projektowanie mikro-elektro-mechanicznych systemów scalonych MEMS.

* Inżynieria biomedyczna. Analiza i przetwarzanie obrazów.

* Nieinwazyjne metody detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej.

* System wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia.

* Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi.

* Metody identyfikacji osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka.

* Sieci neuronowe.

* Systemy mikroprocesorowe. Układy ASIC. Układy FPGA.

* Analiza działania czujników piezoelektrycznych w niskich temperaturach (poniżej 2K).

* Języki wysokiego poziomu opisu sprzętu VHDL i VHDL AMS.

* Metody analizy wibracji i wykrywania awarii w dużych maszynach elektrycznych.

* Projektowanie rekonfigurowanych układów i systemów elektronicznych oraz ich wykonanie w technologii VLSI.

* Projektowanie i budowa prototypowego systemu LLRF w oparciu o zastosowanie nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej ATCA dla systemu sterującego akceleratorem FLASH oraz XFEL.

* Projektowanie modułu zgodnego ze standardem AMC przeznaczonego do detekcji i monitorowania natężenia promieniowania gamma oraz fluencji neutronów a także modułu przeznaczonego do kompensacji odstrojenia wnęk rezonansowych.

* Procesory wielordzeniowe.

W latach 1973-1980 moje prace koncentrowały się na modelowaniu półprzewodnikowych elementów mocy. W 1980 roku opracowałem Program Analizy Układów Tyrystorowych „PAUT”, który umożliwiał szybką i efektywną symulację tych układów z uwzględnieniem specyficznych zagadnień w nich występujących.

W czasie pobytu we Francji w latach 1983 i 1985-1991 brałem udział w opracowaniu szeregu programów CAD związanych z modelowaniem elektrotermicznym do obliczeń temperatury w układach półprzewodnikowych dużej mocy - dyskretnych, hybrydowych lub scalonych. Programy zostały uruchomione na komputerze wektorowym IBM-3090 w CNRS-LAAS (Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes du C.N.R.S.) w Tuluzie. W ramach kontraktu z Ministère de la Recherche et la Technologie - "Conversion d'Energie Electrique" uruchomiłem te programy na małych komputerach (typu IBM PC) oraz wyposażyłem je w interfejs do łatwego wprowadzania danych i wizualizacji graficznej rezultatów w formie kompatybilnej z termografem komputerowym HUGHES TVS-4100 używanym przy doświadczalnych pomiarach temperatury w układach hybrydowych. Program "NAPOM” – „Logiciel pour l'étude thermique des circuits hybrides de puissance" został sprzedany do firmy ALCATEL-Spain a następnie na zlecenie firmy SGS-THOMSON współuczestniczyłem w opracowaniu programu "THTHOM" do symulacji termicznej struktur piramidalnych. Od 1986 roku pracowałem też jako „professeur associé”, w INSA (Institut National des Sciences Appliquées) w Tuluzie. Pomimo powrotu do Polski w 1991 roku, aż do 2001 roku prowadziłem w INSA cykle wykładów i seminariów, do których opublikowałem 15 skryptów (ostatni w 1999 roku).

Po powrocie do Polski rozpocząłem prace w ramach grantów KBN. W ramach prac nad metodami analizy problemów odwrotnych w zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień termicznych otrzymaliśmy 2 granty KBN [18, 40]. Kontynuacja tej tematyki zaowocowała rozprawą habilitacyjną dr inż. Marcina Janickiego. Granty [1, 2, 9, 20] dotyczyły analizy i projektowania elementów i układów mocy i były naturalną kontynuacją tematyki, którą zajmowałem się we Francji. Następnie w ramach programu TEMPUS JEP - 2031 pt. "Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education", realizowanego w latach 1991-1993 rozpocząłem współpracę z Instytutem Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej nad wdrożeniem komputerowego projektowania układów elektronicznych do programów nauczania. Następny TEMPUS JEP - 4343 pt. "Education of Computer Aided Design of modern VLSI Circuits" realizowany w latach 1992-1995 stał się początkiem bardzo owocnej współpracy z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, w ramach której wspólnie z AGH utworzyliśmy Centrum ADEC (Asic Design and Education Center), do którego dołączyło również kilka innych uczelni polskich. Dalsze programy pozwoliły na utworzenie świetnej bazy laboratoryjnej niezbędnej do prac naukowych w mikroelektronice. Podsumowaniem tych prac było otrzymanie projektu REASON (Research and Training Action for System on Chip Design) w ramach V Programu Ramowego UE.

Następne granty KBN [3-8] stanowiły kontynuację rozpoczętych prac w ramach programów TEMPUS. W 1994 roku zostałem zaproszony do uczestnictwa w programie ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology - CEC- 8173 - BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration). W ciągu 3 lat pracy udało się nam zaprojektować i wyprodukować termiczną mikropompę krzemową, będącą częścią mikrosystemu scalonego, służącą do wstrzykiwania leku „on line” do ciała pacjenta oraz wyprodukować pierwszy europejski mikrosilnik krzemowy. Dużym sukcesem był też pierwszy w historii MPW (Multi Project Wafer) w technologii ES2 1.0mm MEMS-CMOS, zawierający projekty kilkunastu mikrosystemów krzemowych nadesłanych przez wiodące ośrodki naukowo-badawcze z Europy i USA (w tym opracowany przy moim udziale projekt DMCS). Projekt nasz zawierał czujniki promieniowania podczerwonego, przetworniki elektrotermiczne, czujniki przepływu gazu i czujniki przyśpieszenia. Aktualnie w ramach CMP (Circuits Multi Project) czy też Europractice układy mikromaszynowe są już standardem.

Projekt BARMINT wykazał ogromną rolę symulacji VHDL-A w projektowaniu mikrosystemów krzemowych. Granty KBN [10,11,15,19,28,33] były bezpośrednią kontynuacją tej tematyki.

Następne prace dotyczyły metod projektowania i realizacji analogowych układów VLSI dla zakresu wysokich częstotliwości [12] oraz komputerowej analizy układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy [13] i elektrotermicznej symulacji układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku CADENCE [14].

Naturalnym połączeniem tematyki dotyczącej elementów mocy i układów VLSI było rozpoczęcie prac nad układami Smart Power [23,24].

Inny wątek kierowanych przeze mnie prac to projektowanie sieci neuronowych i ich realizacja fizyczna w postaci układów scalonych VLSI [5,22]. Zrealizowany w ramach tych prac systoliczny procesor neuronowy z wbudowanym algorytmem uczenia znalazł zastosowanie do rozwiązania problemu wykrywania wycieków oleju z kabli wysokiego napięcia w ramach prac z firmą Ontario Hydro (grant NATO- „Advanced computer tools for thermal analysis of power cables”) a następnie Kinectrics z Toronto (Kanada).

Następne prace, których byłem współautorem, dotyczyły opracowania metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony [25,32]. Prace te prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zapoczątkowały cały szereg interdyscyplinarnych prac związanych z medycyną. Wyniki tych prac nagrodzone zostały wieloma medalami na międzynarodowych wystawach wynalazków i zaowocowały otrzymaniem projektu British Council „Electronmicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease”, zrealizowanego przy współpracy z University of Edinburgh i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Dalsze prace z Uniwersytetem Medycznym dotyczyły opracowania nowej nieinwazyjnej metody detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej, za co zespół otrzymał złoty medal z wyróżnieniem na 55. Światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii - "BRUSSELS Eureka 2005”, złoty medal na Seoul International Invention 2006 i nagrodę Łódzkie EUREKA 2007 za najważniejsze osiągnięcia łódzkich naukowców w 2006 roku. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym realizowane były projekty dotyczące budowy systemu wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia [57] oraz stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi [55].

Prowadzone były również prace nad metodami identyfikacji osób na podstawie obrazu tęczówki oka [38,45,54]. Za prace te zespół otrzymał wiele nagród, a także został zaproszony do University of Houston Downtown z referatem “A New Approach to People Identification Based on Iris Patterns”. Na podkreślenie zasługuje też zajęcie przez doktoranta DMCS drugiego miejsca na świecie w międzynarodowym konkursie programów realizujących segmentację obrazu oka dla potrzeb identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki. Konkurs został zorganizowany przez Department of Computer Science, University of Beira Interior, Portugal.

Wykorzystując doświadczenia projektu BARMINT, przy współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie rozpoczęliśmy prace nad zintegrowanymi metodami projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowania do opracowania mikrosystemu służącego do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych [26,29,31,34,43,44,47,48,50]. Prace te zostały wyróżnione wieloma medalami na światowych wystawach wynalazków, dwoma nagrodami Ministra, dwoma statuetkami Łódzkie Eureka za rok 2003 i 2005 i nagrodą gospodarczą Wojewody Łódzkiego w 2007 roku. Prototypowy system został zamontowany w elektrowni „Dębe” i w elektrowni „Kozienice”.

Następne prace dotyczyły opracowania systemu monitorowania wód europejskich. Po realizacji trzech grantów KBN [21,28,29] dotyczących makromodelowania półprzewodnikowych czujników substancji chemicznych w językach opisu wysokiego poziomu oraz symulacji i projektowania scalonych przetworników analogowo-cyfrowych do zastosowań w mikrosystemach krzemowych otrzymaliśmy projekt SEWING (System for European Water monitorINGw ramach V Programu Ramowego UE. Kontynuacją projektu był grant promotorski [33] dotyczący modelowania zjawisk elektrokinetycznych w językach wysokiego poziomu opisu sprzętu.

Następne prace, w których współuczestniczyłem, dotyczyły opracowania analogowo-cyfrowego systemu do rozpoznawania mowy dla układów multimedialnych oraz do identyfikacji osób i emocji na podstawie sygnałów mowy [27,39].

W ramach współpracy z UPC w Barcelonie nasz zespół rozpoczął prace nad wysokopoziomowym algorytmem partycjonowania dedykowanym układom dynamicznie rekonfigurowalnym z możliwością rekonfiguracji wielokontekstowej [30, 49]. W wyniku tych prac nasza katedra (DMCS) została zaproszona do udziału w VI projekcie ramowym UE PERPLEXUS (Pervasive Computing Framework for Modeling Complex Virtually-Unbounded Systems” – „Rozproszona platforma obliczeniowa do modelowania złożonych systemów pozornie nieograniczonych”), w którym pracowaliśmy nad zupełnie nową generacją inteligentnych układów scalonych. Prezentacja pierwszych wyników projektu na konferencji AHS (NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems) w Edynburgu (04-08.08.2007) zaowocowała otrzymaniem nagrody w kategorii „Future and Emerging Technologies”. W tej tematyce prowadzony był projekt [53].

Od kilkunastu lat Katedra DMCS współpracuje z DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu. W wyniku tej współpracy otrzymaliśmy VI projekt ramowy UE - CARE (Coordinated Accelerator Research in Europe” – „Europejskie koordynowane badania i rozwój technologii akceleratorów cząstek elementarnych”). W ramach tego projektu otrzymaliśmy 4 granty promotorskie KBN [35,36,37,46] i dwa granty badawcze [41, 51] a także powstało kilka prac doktorskich. Do najważniejszych osiągnięć należy opracowanie przez moich doktorantów metody pomiaru odstrojenia w nadprzewodzących wnękach rezonansowych i zastosowanie elementów piezoelektrycznych oraz magnetostrykcyjnych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego do jego kompensacji oraz opracowanie metod ochrony systemów operacyjnych przed skutkami oddziaływania promieniowania. Prace te zostały wyróżnione wieloma medalami na światowych wystawach wynalazków i dwoma nagrodami Ministra. W Katedrze prowadzony był także projekt KBN dotyczy odczytu sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego [52].

Projekt „Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logiczno-termicznej” [56] dotyczył problematyki, w której Katedra DMCS od wielu lat współpracuje z Francją (CNRS-LAAS) i z Belgią (Gent University).

W 2010 roku otrzymaliśmy VII projekt ramowy UE EduMEMS (“Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes”), który miał na celu wprowadzenie tematyki MEMS do edukacji w Polsce, Francji, Belgii i na Ukrainie. W projekcie przewidziane było wykonanie testowych układów w laboratoriach we Wrocławiu i w Tuluzie. W 2011 roku otrzymaliśmy projekt TIARA ("Test Infrastructure and Accelerator Research Area"), który miał na celu integrację europejskich ośrodków naukowo-badawczych biorących udział w projektach dotyczących technologii akceleratorów liniowych. W 2013 roku otrzymaliśmy VII projekt ramowy UE ADEPT (ADvanced Electric Powertrain Technology”), który ma celu opracowanie wirtualnego środowiska projektowego dla systemów napędu elektrycznego oraz utworzenie multidyscyplinarnej sieci badawczej.

Podsumowując, do najważniejszych osiągnięć naukowo-inżynierskich zaliczam:

1. Udział w projekcie opracowania termicznej mikropompy krzemowej i mikrosilnika krzemowego w ramach projektu ESPRIT BARMINT.

2. Udział w opracowaniu metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony.

3. Udział w pracach nad zintegrowanymi metodami projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowania do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych

4. Udział w konsorcjach międzynarodowych projektów naukowo badawczych Unii Europejskiej – BARMINT, REASON, SEWING, CARE, PERPLEXUS, EuCARD, EduMEMS, TIARA i ADEPT.

Prace prowadzone w ramach grantów

a) Prace zakończone:

[1] "Dwuwymiarowa analiza procesu wyłączania tyrystorów GTO z uwzględnieniem wpływu obciążenia". Politechnika Łódzka 1993. Projekt badawczy Nr. 3 0667 91 01, (kierownik projektu).

[2] "Opracowanie termograficznego systemu pomiarowego do badań termicznych urządzeń elektrycznych, szczególnie przekształtników energoelektronicznych". Projekt badawczy Nr. 8 8218 92 03. Politechnika Łódzka 1993r, (wykonawca).

[3] "Analogowe układy ASIC - projektowanie i praktyczna realizacja w technologii CMOS". Projekt badawczy Nr PB 0540/55/93/05, (główny wykonawca). 1994-1996

[4] "Symulacja komputerowa struktur mikrosilników elektrostatycznych realizowanych w technologii mikroelektronowej". Projekt zrealizowany wspólnie z Instytutem Maszyn, Transformatorów i Aparatów Elektrycznych. Projekt badawczy Nr 8.S 501 030 07, (główny wykonawca). 1994-1996

[5] "Reprogramowalna komórkowa sieć neuronopodobna dla celów specjalizowanej analizy obrazów: projekt i realizacja fizyczna w formie układu scalonego VLSI". Projekt badawczy Nr. PB 0496/S5/94/07, (wykonawca). 1994-1996

[6] "Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach półprzewodnikowych"- 01/07/1995 - 30/06/1996, Projekt badawczy Nr. PB 8 T11B 05709 (kierownik projektu - grant promotorski - W. Wójciak).

[7] "Nowoczesne metody projektowania układów specjalizowanych - Metody testowania i badania układów i systemów specjalizowanych", PBZ 24-05, - 01/05/1995 - 30/04/1997

[8] "Konstrukcja i testowanie cyfrowego systemu video-termalnego oraz badanie możliwości jego aplikacji w monitoringu środowiska techniczno-przyrodniczego", - Grant KBN PB1387/T12/95/08, (projekt realizowany wspólnie z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Katedrą Fotogrametrii i Teledetekcji - wykonawca). 1995-1997

[9] “Dwuwymiarowa symulacja komputerowa struktur unipolarno-bipolarnych mocy”, Projekt badawczy Nr 8 T11B 094 10, (główny wykonawca). 01.02.1996 - 31.01.1998

[10] "Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych", ITE, Warszawa,, Projekt badawczy nr 8 T11 B 001 11. (kierownik projektu - grant promotorski - Robert Baraniecki). 01.07.1996- 30.06.98.

[11] "Zastosowanie języka wysokiego poziomu VHDL-A do celów komputerowego modelowania, projektowania i realizacji mikrosystemów scalonych". Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr. 8 T11F 010 12, (kierownik projektu). 1997-2000

[12] "Metody projektowania i realizacja analogowych układów VLSI dla zakresu wysokich częstotliwości". Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr 8 T11B 024 12, (główny wykonawca). 1997-1999

[13] “Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku CADENCE”. Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr 8 T11B 075 12, (kierownik projektu - grant promotorski - M. Furmańczyk). 1997-1999

[14] “Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy” Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr. 8 T11B 038 12, (kierownik projektu - grant promotorski - G. Jabłoński). 1997-1999

[15] “Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania elektro-termicznego układów VLSI oraz Smart Power”. Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy 8 T11B 023 13, (kierownik projektu - grant promotorski - M.Zubert). 1997-1999

[16] „Systemy chłodzenia układów scalonych i przyrządów półprzewodnikowych przy użyciu ciepłowodów z przemianą fazową”. Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy 8 T11B 046 13, (kierownik projektu – Bogusław Więcek), 09.1997 – 09.1999

[17] “MOSFET Model For Submicron Technologies”. Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B 013 15, (kierownik projektu - grant promotorski - Ali A. Ati). 1998-1999

[18] “Modelowanie termiczne struktur półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów odwrotnych dla celów estymacji parametrów”. Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B 003 14, (kierownik projektu - grant promotorski - M. Janicki). 1998-1999

[19] “Mikrostruktury krzemowe i mikrosystemy - modelowanie przy użyciu języka VHDL-AMS”. Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy 8 T11B 024 13, (kierownik projektu - grant promotorski - M. Orlikowski). 1997-1999

[20] Układowo-zorientowane modelowanie tranzystorów IGBT ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w hybrydowych inteligentnych modułach mocy (IPM)." Politechnika Lubelska, Projekt badawczy 6T10A 038 15, (główny wykonawca, kierownik projektu – Witold Pawelski), 1998 - 2000

[21] “Metody projektowania i symulacji mikrosystemów do monitorowania środowiska (MISMOS), Politechnika Warszawska 1998. Projekt badawczy 8 T11B 016 15, (kierownik projektu - Andrzej Filipkowski). 1998-2000

[22] „Systoliczny procesor neuronowy z wbudowanym algorytmem uczenia – realizacja w technologii VLSI. Praktyczne zastosowanie do problemu wykrywania wycieków oleju z kabli wysokiego napięcia”. Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B 029 15, (kierownik projektu - grant promotorski - Cezary Bolek). 1998-2000

[23]  „Projektowanie układów Smart Power ze szczególnym uwzględnieniem układów sterowania i zabezpieczeń”, Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B 031 15, (kierownik projektu). 1998-2000

[24] "Projektowanie układów scalonych Smart-Power - metody i narzędzia specjalizowane do projektowania, realizacji i testowania". Projekt badawczy 8 T11C 013 16, (główny wykonawca, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Poźniak).

[25] „Opracowanie metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej, w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony”, Politechnika Łódzka 1999. Projekt badawczy 8 T11E 022 16, (główny wykonawca, kierownik projektu dr inż. Małgorzata Napieralska).

[26] „Zintegrowane metody projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowanie do opracowania mikrosystemu służącego do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych”. Politechnika Łódzka 2000. Projekt badawczy Nr. 8 T11B 021 19, (kierownik projektu). 2000-2002

[27] Analogowo cyfrowy system do rozpoznawania mowy dla układów multimedialnych”, Projekt badawczy Nr. 7 T11B 055 21, (główny wykonawca, kierownik projektu- Z.Ciota). 2001-2004

[28] „Makromodele półprzewodnikowych czujników substancji chemicznych w językach opisu wysokiego poziomu”. Politechnika Łódzka 2003. Projekt badawczy 8 T11B 012 24, (kierownik projektu - grant promotorski - Marcin Daniel). 2003.

[29] „Symulacja i projektowanie scalonych przetworników analogowo-cyfrowych do zastosowań w mikrosystemach krzemowych”. Politechnika Łódzka 2003. Projekt badawczy 8 T11B 014 24, (kierownik projektu - grant promotorski - Michał Szermer). 2003-2004.

[30] „Wysokopoziomowy algorytm partycjonowania dedykowany układom dynamicznie rekonfigurowalnym z możliwością rekonfiguracji wielokontekstowej”. Politechnika Łódzka 2003. Projekt badawczy 8 T11B 004 24, (kierownik projektu - grant promotorski - Rafał Kiełbik). 2003.

[31] „Systemy monitoringu i predykcji awarii dużych maszyn wirnikowych”. Politechnika Łódzka 2004. Projekt badawczy 3 T10B 090 26, (kierownik projektu). 2004-2006.

[32] „Opracowanie przestrzennego ultrastrukturalnego modelu blaszki amyloidowej oraz jej automatycznej identyfikacji w wariancie choroby Creutzfelda-Jakoba” Politechnika Łódzka 2004. Projekt badawczy 3 T11E 032 26, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr inż. Mariusz Zubert). 2004-2006.

[33] „Modelowanie zjawisk elektrokinetycznych w językach wysokiego poziomu opisu sprzętu”. Politechnika Łódzka 2004. Projekt badawczy 1382/T11/2004/27, (kierownik projektu Andrzej Napieralski - grant promotorski – Krzysztof Ślusarczyk). 2004-2005.

[34] „Zastosowanie akcelerometrów mikromaszynowych w nadzorze stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych”, Nr projektu 1341/T11/2005/28, Nr umowy 3T11B 002 28, (kierownik projektu).

[35] „Zastosowanie obliczeń sprzętowych do efektywnej symulacji algorytmów kwantowych”, Nr projektu 1549/T11/2005/29, Nr umowy 3T11B 057 29, (kierownik projektu - grant promotorski – Tomasz Szymański). 2005-2006.

[36]  „Pomiar odstrojenia w nadprzewodzących wnękach rezonansowych i zastosowanie elementów piezoelektrycznych oraz magnetostrykcyjnych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego do jego kompensacji”, Nr projektu 3T10C 036 30, Nr umowy 0288/T02/2006/30, (kierownik projektu - grant promotorski – Przemysław Sękalski). 2006-2007.

[37] „Ochrona systemów operacyjnych przed skutkami oddziaływania promieniowania neutronowego”, Nr projektu N515 011 31 0369, Nr umowy 0369/T02/2006/31, (kierownik projektu - grant promotorski – Dariusz Makowski). 2006-2008.

[38] „Rozpoznawanie i identyfikacja osób na podstawie parametrów biometrycznych oka”. Politechnika Łódzka 2004. Projekt badawczy 1374/T11/2004/27, główny wykonawca, (kierownik projektu – Małgorzata Napieralska). 2004-2007.

[39] „Analogowo-cyfrowy system do identyfikacji osób i emocji na podstawie sygnałów mowy”. Nr projektu 1541/T11/2005/29, Nr umowy 3T11B 027 29, (główny wykonawca, kierownik projektu – prof. Zygmunt Ciota). 2005-2008.

[40]  „Modelowanie termiczne układów elektronicznych w oparciu o zaawansowane algorytmy optymalizacji i estymacji ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych”, Nr projektu N515 008 31 0331, Nr umowy 0331/T02/2006/31, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Marcin Janicki. 2006-2007.

[41]  „Metody i algorytmy projektowania układów FPGA tolerujących występowanie - efektów SEU”, Nr projektu N515 072 31 3756, Nr umowy 3756/T02/2006/31, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Mariusz Grecki). 2006-2009.

[42] Grant NR01-0003-04/2008 – „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur.” – zadanie “Opracowanie metod projektowania oraz wytwarzania struktur i przyrządów w podłożu z węglika krzemu.”- wykonawca (IEL Instytut Elektrotechniki, Warszawa, 2008-2010):

[43] „Zintegrowana wibracyjna metoda oceny stanu technicznego stoajana turbogeneratora”, (główny wykonawca, kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrzak). N511357734, Nr umowy: 3577/BT02/2008/34. Czas trwania 2008-05-30 – 2010.11.19

[44] Zasilanie bezprzewodowych sieci sensorycznych z energii odzyskiwanej z drgań mechanicznych”. Grant promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Odpowiedzialny za wniosek: Bartosz Pękosławski.  Nr projektu N515 308735. Numer umowy: 3087/B/T02/2008/35. Czas trwania: 2008.11.13 – 2010.04.30

[45] Identyfikacja osób na podstawie obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem implementacji sprzętowej”. Grant promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Odpowiedzialny za wniosek: Kamil Grabowski. N N515 227635. Numer umowy: 2276/B/TO2/2008/35. Czas trwania: 2008.11.13 – 2010.03.31

[46] „Bezprzewodowa sieć pomiarowa czasu rzeczywistego zasilana z alternatywnych źródeł energii. Nr identyfikacyjny: 32568. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. N515 309035. Nr. Umowy: 3090/B/T02/2008/35. 2008-2011.

[47] Synchronizacja pomiaru wibracji z obrotami wału maszyny wirnikowej”. Grant promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Odpowiedzialny za wniosek: Maciej Makowski. Numer projektu: N515 242037. Numer umowy: 2420/B/T02/2009/37. Czas trwania: 2009.10.08 – 2010.11.15

[48] „System termografii w podczerwieni do oceny głębokości ran oparzeniowych”, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Marcin Janicki. Numer projektu: N515 242337. Numer umowy: 2423/B/T02/2009/3. Czas trwania: 2009.10.12 – 2012.04.11

[49] “Opracowanie narzędzi wspomagających projektowanie cyfrowych układów dynamicznie rekonfigurowalnych”. Grant promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Odpowiedzialny za wniosek: Piotr Amrozik. Numer wniosku: N515 603639. Numer umowy: 6036/B/T02/2010/39.Czas trwania: 30.09.2010-29.03.2012.

[50] „Moduł dedykowanego klastra obliczeniowego realizującego algorytm Dynamicznej Cieczy Sieciowej”. (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Rafał Kiełbik. Numer projektu: N515 336136. Numer umowy: 3361/B/T02/2009/36. Czas trwania: 2009.06.25 – 2012.06.24.

[51] „Zintegrowane, wielozadaniowe rozproszone środowisko pomiarowo-sterujące dla modułów przyspieszających”, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Wojciech Cichalewski). Numer projektu: N505 559339. Czas trwania: 31.08.2010-28.03.2012

[52] „Odczyt sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego.”, (kierownik projektu – mgr inż. Łukasz Kotynia). Numer wniosku: 2011/01/N/ST7/05235, Nr umowy: UMO-2011/01/N/ST7/05235. Czas trwania: 27.12.2011-26.06.2013.

[53] „Mikroarchitektura elementów obliczeniowych dla rekonfigurowalnego procesora ogólnego przeznaczenia”, (kierownik projektu – mgr inż. Piotr Amrozik). Numer wniosku: 2011/01/N/ST7/05242. Nr umowy: UMO-2011/01/N/ST7/05242. Czas trwania: 21.12.2011-20.12.2013.

[54] „Wielomodalny biometryczny system bezdotykowej identyfikacji osób”, (kierownik projektu – dr inż. Wojciech Sankowski). Numer wniosku: 2011/01/D/ST6/06269, Nr umowy: UMO-2011/01/D/ST6/06269. Czas trwania: 08.12.2011-07.12.2014.

[55] „Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi”, (kierownik projektu: dr M. Kamiński. Współpraca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi;  Katedra i Klinika Kardiologii. Grant: 2011/03/B/ST6/03454, nr umowy: UMO-2011/03/B/ST6/03454. Czas trwania: 28.08.2012 - 27.02.2015

[56] „Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logiczno-termicznej”, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Michał Szermer). Numer wniosku: N N515 509140. Nr umowy 5091/B/T02/2011/40. Czas trwania: 18.04.2011-17.04.2015

[57] „Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia.”, (kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski). Numer wniosku: 2011/01/B/ST6/04726. Nr umowy: UMO-2011/01/B/ST6/04726. Czas trwania: 20.12.2011-19.12.2015.

b) Prace w trakcie realizacji:

[58]  „Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore)

trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych” (kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski). Nr umowy: UMO-2013/11/B/ST7/01742. Czas trwania: 19.09.2014 – 18.09.2017.

[59]  „Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych” (kierownik projektu –
   prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski). Nr umowy: UMO-2016/21/B/ST7/02247. Czas trwania:
   10.04.2017 – 09.04.2020.

Łódź, 09.07.2018 
www.dmcs.pl