Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Priorytety i środki na realizację
Pierwsze i podstawowe zadanie to szeroko rozumiane działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania środków ze wszystkich programów operacyjnych i funduszy strukturalnych dostępnych do 2013 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych programów uruchamianych obecnie i w najbliższej przyszłości.
Środki te pozwolą nam na wzrost atrakcyjności studiów na naszej Uczelni poprzez odbudowanie i unowocześnienie Jej infrastruktury, wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów, budowę nowych gmachów i odnowienie już użytkowanych, zapewnienie optymalnych warunków do nauki, badań, rekreacji, wypoczynku, a także jeszcze pełniejszej realizacji misji kulturalnej i społecznej, z czego już jesteśmy szeroko znani. Tutaj też znajdziemy środki na dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki, na szkolenia i wprowadzanie nowych przyszłościowych kierunków studiów.

Zdobycie środków na badania z programów ramowych to kolejne wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Zajmujemy obecnie czwartą lokatę w kraju pod względem liczby grantów z programów ramowych badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych powołane przeze mnie na początku ogłoszenia 5 Programu Ramowego w niemałej mierze przyczyniło się do tego sukcesu. Kolejny - 7 Program Ramowy, stawia przed naukowcami nowe, trudniejsze zadania. Większe wykorzystanie tego źródła finansowania badań, a dzięki temu przyspieszenie i ułatwienie rozwoju kariery naukowej naszych pracowników to drugi z moich priorytetów. Silna pozycja Politechniki Łódzkiej w europejskiej przestrzeni badawczej jest wyzwaniem dla naszych naukowców i jednocześnie szansą dla Uczelni, zarówno na dalszy rozwój, jak i przyciągnięcie studentów.

Realizacja określonych wyżej zadań możliwa będzie tylko przy silnym wsparciu ze strony władz Uczelni. Zamierzam wzmocnić kadrowo i finansowo administrację rektorską i kanclerską, pracującą na rzecz wykorzystania funduszy unijnych. Autorzy projektów w zakresie infrastruktury, szkoleń, kształcenia, badań i innych działań muszą mieć wszechstronną pomoc administracji centralnej Uczelni. Muszą zostać odciążeni od wielu czynności natury organizacyjnej, finansowej i prawnej. To administracja przejmie na siebie te obowiązki, jej zadaniem będzie również inicjowanie projektów i wspieranie tych jednostek, które były i są mniej aktywne. W administracji potrzebujemy fachowców, dobrze wyszkolonych specjalistów, inicjatorów. Środki na doskonalenie służb administracyjnych musimy pozyskiwać z funduszy strukturalnych, a w razie potrzeby zapewnić własne finansowanie. To będzie „pospolite ruszenie”, bo tylko w ten sposób możliwe będzie wykorzystanie jak największej puli środków finansowych z funduszy unijnych.

Kolejne, nie mniej ważne zadania to:
- zapewnienie wysokiego poziomu studiów poprzez aktywną projakościową politykę,
- kształcenie poszukiwanych na rynku pracy specjalistów,
- rozwój młodej kadry naukowej poprzez wszechstronną współpracę z przemysłem, zarówno w zakresie dostosowywania programu studiów do potrzeb rynku pracy, jak i prowadzenia badań na rzecz przemysłu,
- wzmocnienie działań na rzecz sprzedaży technologii, w tym kwestii związanych z prawami własności intelektualnej i kompleksową obsługą prawną,
- promocja uczelni w kraju i za granicą. Jako dotychczasowy prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą wspierałem wszelkie inicjatywy, które przyczyniały się do wzmocnienia wizerunku Uczelni. Te działania będą kontynuowane i rozszerzane,
- kontynuacja i wspieranie wszelkich działań, z których nasza Uczelnia jest już znana i może być dumna
– liceum, Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- kontynuacja i wspieranie tradycji humanistycznych, które mocno już wpisały się w życie Uczelni i społeczności Łodzi.

  
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację