Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Dlaczego kandyduję?

1. Potrafię zdobywać i wykorzystywać środki inwestycyjne z funduszy strukturalnych UE i Programów Ramowych, gdyż od wielu lat w nich uczestniczę i wiem jak pomóc innym jednostkom w ich pozyskiwaniu.

2. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi Uczelni:

  • posiadam doświadczenie w zarządzaniu Instytutem i Katedrą. Byłem przez 5 lat wicedyrektorem Instytutu Elektroniki, następnie utworzyłem Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, której kierownikiem jestem od 12 lat. W tym roku przeniesiemy się do nowo wybudowanego gmachu.
  • Od 2002 roku jestem prorektorem P.Ł. i w tym czasie wiele się nauczyłem w zakresie zarządzania Uczelnią. Potrafię zapewnić ciągłość Jej rozwoju. Przez 6 lat udziału w kierowaniu Politechniką Łódzką jako prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą poznałem mechanizmy zarządzania uczelnią.
3. Jestem osobą posiadającą autorytet w świecie akademickim zarówno w Polsce, jak i za granicą:
  • jestem przedstawicielem Polski (National Correspondent) w SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs - European Society for Engineering Education) i wiem, jak zrobić następny krok w celu wejścia na europejski rynek edukacji,
  • jestem jedynym z Łodzi członkiem Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”,
  • jestem osobą o wysokim autorytecie w świecie akademickim, członkiem Prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE, Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji MIXDES, a także członkiem wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.
  • w czasie ostatnich sześciu lat nauczyłem się, jak reprezentować Uczelnię na zewnątrz i będę się starał robić to jak najlepiej.

4. Nie pracuję i nigdy nie pracowałem w żadnej uczelni prywatnej i pragnę całkowicie poświęcić się naszej Uczelni.

Uczelnia weszła w fazę dynamicznego rozwoju. Trzeba pełnej mobilizacji, gdyż w krótkim czasie łatwo można dobrą uczelnię doprowadzić do upadku, ale ze słabej uczelni zrobić dobrą jest bardzo trudno.
Nasza pozycja jest bardzo dobra i musimy ją utrzymać. W ciągu ostatnich 6 lat nasza wspólna i wytężona praca, przyniosła doskonałe wyniki i powinna być kontynuowana. Będę chciał wspierać inicjatywy jednostek i pracowników, gdyż sukcesy uczelni wynikają z zaangażowania i pracy nas wszystkich, a nie tylko jej kierownictwa. Aktualnie stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami i bardzo dużą szansą, na której wykorzystanie mamy tylko 5 lat, musimy przygotować długofalową strategię rozwoju PŁ z horyzontem czasowym do roku 2013.
Politechnika Łódzka to przede wszystkim ludzie i wszystkie wymienione przeze mnie działania skierowane będą ku temu, aby każdy był dumny ze swojego miejsca pracy i by mógł realizować swoje plany zawodowe (naukowe, dydaktyczne i inne) nie będąc zmuszonym do szukania dodatkowych źródeł dochodów. Prestiż społeczny powinien zdecydowanie iść w parze ze statusem materialnym i wspólnie poszukamy na to środków. Poziom wynagrodzenia powinien być adekwatny zarówno do wysiłku włożonego w rozwój kariery zawodowej, jak i zdobytych dla uczelni środków.

 
 
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację