Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Nazywam się Andrzej Napieralski. Jestem mężem, ojcem i mam nadzieję w przyszłości zostać także dziadkiem.
Pracuję w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. Z Uczelnią związałem moje życie i wiążę nadzieje na przyszłość. Praca jest dla mnie niezwykle ważna, daje mi ogromną satysfakcję i stanowi impuls do dalszych dokonań. Właściwie powinienem wymienić ją w rubryce: „Moje hobby”…

W 1977 roku obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obroniłem rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach 1984-1985 wykładałem w Institut des Télécommunications d'Oran w Algierii. Następnie, w latach 1985-1991 pracowałem w charakterze profesora associé w Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu 1995 roku uzyskałem tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1992-1996 byłem zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki, a od 1996 roku jestem kierownikiem utworzonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych.
W 2002 roku wybrany zostałem po raz pierwszy, a w 2005 po raz drugi na stanowisko prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł.
Byłem wielokrotnie zapraszany w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych do renomowanych ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Opracowałem i prowadziłem wiele wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 32 w Polsce).
Mój opublikowany dorobek obejmuje 767 pozycji w tym 4 książki (2 wydane za granicą), 16 rozdziałów w książkach (12 w książkach zagranicznych), 20 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 96 artykułów w recenzowanych czasopismach (42 zagranicznych), 532 artykułów w materiałach konferencji naukowych (411 międzynarodowych), 3 patenty, 6 ekspertyz i 90 raportów. Dodatkowo byłem edytorem 15 materiałów konferencyjnych (14 międzynarodowych) i 4 czasopism naukowych (3 zagranicznych).
Byłem promotorem 31 zakończonych rozpraw doktorskich, z których trzy uzyskały Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych. Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami. Byłem także opiekunem 312 dyplomowych prac magisterskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT.
Brałem czynny udział w projektach międzynarodowych, w tym w 5 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskie: SEWING i REASON). Aktualnie uczestniczę w 2 projektach VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS. Uczestniczyłem również w 2 grantach NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor).
W ramach programu LLP Erasmus współpracuję z uczelniami Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii.
W kraju brałem udział w 1 programie PBZ i w 42 grantach KBN (w 23 jako kierownik, a w 19 jako główny wykonawca).
Opracowałem 21 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł (7) profesora, 27 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 1 zagraniczna), 1 recenzję rozprawy post doktorskiej, 55 recenzji prac doktorskich (w tym 19 zagranicznych) oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych.
Ponadto jestem członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Od 14 lat przewodniczę Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu Międzynarodowej Konferencji „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” – MIXDES. Jestem też członkiem (z wyboru) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006 i 2007-2010), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku zostałem mianowany Senior Member of IEEE. W 2000 roku zostałem wybrany Przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Charter, a w 2001 roku Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku zostałem wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej organizacji.
W 1995 roku otrzymałem Złoty Krzyż Zasługi, w 2000 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d’Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymałem Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization), a w 2005 roku honorową odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Ponadto otrzymałem kilkadziesiąt medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz szesnaście nagród Ministra. W 2004, 2006 i 2007 roku na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymałem statuetkę „Łódzka Eureka”, a w 2007 roku „Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego”. W 2007 roku otrzymałem medal im. prof. Stanisława FRYZEGO nadany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Łódź, 15.03.2008

 

 
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację