Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Mój program
Proponuję program działania na najbliższą kadencję. Mam nadzieję, że zechcą go Państwo zaakceptować, ulepszyć i współdziałać przy jego realizacji. Proponuję następujące działania:

1. W zakresie harmonijnego rozwoju wszystkich wydziałów Uczelni:

 • uzyskanie dla poszczególnych kierunków studiów najwyższych kategorii według wymagań Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • podniesienie kategoryzacji naukowej wydziałów poprzez pomoc i stymulację rozwoju naukowego pracowników, przyjmowanie na kontrakty znanych naukowców z zagranicy (Visiting professor) i angażowanie wybitnych specjalistów z przemysłu do prowadzenia zajęć,
 • szeroki udział w naukowych programach europejskich, aktywną działalność w centrach zaawansowanych technologii, w centrach doskonałości i w platformach technologicznych,
 • dalsze pozyskiwanie i wzmacnianie współpracy z ważnymi, strategicznymi uczelniami zagranicznymi,
 • tworzenie interdyscyplinarnych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych centrów badawczych, a przez to rozwój międzywydziałowych, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych,
 • rozszerzenie kształcenia międzywydziałowego i międzyuczelnianego, tworzenie nowych kierunków studiów,
 • uzyskanie stabilnych uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinach naukowych uprawianych na Uczelni,
 • stymulowanie i ułatwianie niezbędnych zmian, w przewidywaniu nadchodzącego niżu demograficznego,
 • zapewnienie koordynacji działań poszczególnych wydziałów w zakresie badań, dydaktyki i polityki inwestycyjnej,
 • motywowanie kierowników jednostek do prowadzenia racjonalnej polityki finansowej w celu uzyskania dodatniego wyniku finansowego, procentującego przyznaniem funduszu zasadniczego niezbędnego do rozwoju Uczelni. Deficyt musi przestać się opłacać, gdyż szkodzi on dobru wspólnemu.
2. W zakresie wspierania pracowników nauki na drodze kariery naukowej:
 • wprowadzenie systemu wspierania i nagradzania prac nad innowacyjnymi technologiami, tworzonymi także w oparciu o parki technologiczne i inkubatory, w tym akademickie. Stwarzanie warunków, aby prace badawczo-rozwojowe były traktowane jako istotna część dorobku branego pod uwagę przy awansie naukowym,
 • pomoc i odciążenie od obowiązków dydaktycznych.


3. W zakresie wzrostu konkurencyjności naszej Uczelni:

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej,
 • innowacyjność w dziedzinie kształcenia,
 • uaktualnianie programów do potrzeb rynku zatrudnienia,
 • rozwój indywidualnego toku studiów, włączenie studentów do badań naukowych prowadzonych w ramach grantów i międzynarodowych projektów badawczych,
 • przygotowanie Uczelni do nadchodzącego niżu demograficznego poprzez wspieranie kandydatów na studia i oczywiście wsparcie programu „Dziewczyny na Politechniki”,
 • rozwój kształcenia ustawicznego, w tym: wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4. W zakresie zwiększenia prestiżu naszej Uczelni w kraju i za granicą:
 • poddanie się ocenie zespołu European University Association, co zwiększy prestiż uczelni i uczyni ją rozpoznawalną w Europie. Politechnika Łódzka kształci na międzynarodowym rynku edukacyjnym (European Education Area),
 • dalszy rozwój Centrum Kształcenia Międzynarodowego CKM (IFE) poprzez zwiększenie liczby nowych specjalności, liczby studentów zagranicznych, w tym kontynuacja starań o rekrutację studentów wietnamskich, chińskich, malezyjskich, tajwańskich, jak również studentów z Ukrainy i Białorusi,
 • zwiększenie liczby umów o podwójnych dyplomach i podwójnych doktoratach ze szkołami UE,
 • utrzymanie pierwszej pozycji w Polsce we współpracy z Francją oraz w kształceniu inżynierów w języku francuskim,
 • opracowanie nowej strategii nauczania języków obcych, która powinna doprowadzić do zdawania przez wszystkich studentów P.Ł. egzaminu z języka obcego na poziomie co najmniej B2,
 • dalsze zwiększanie liczby studentów wyjeżdżających w ramach programu LLP-Erasmus, doskonalenie systemu finansowego wsparcia wyjeżdżających. Musimy starać się utrzymać pierwsze miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych. Wymiana studentów jest jednym z fundamentalnych celów tworzenia europejskiej platformy edukacji wyższej,
 • działania w celu przyjmowania studentów zagranicznych realizujących prace dyplomowe w P.Ł. (atrakcyjne tematy, ułatwianie stażu w przedsiębiorstwach, włączanie ich do projektów badawczych), włączanie ich w regularne zajęcia prowadzone na IFE i na wydziałach w językach obcych na 4. i 5. roku,
 • zintensyfikowanie zajęć prowadzonych przez profesorów obcokrajowców, angażowanie najlepszych z nich do stałej współpracy z PŁ.

5. W zakresie wzrostu infrastruktury Uczelni:

 • zwiększenie liczby nowych inwestycji budowlanych i aparaturowych warunkujących dalszy rozwój Uczelni poprzez wyprzedzające opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla planowanych inwestycji,
 • przygotowanie i sumienną realizację planu modernizacji laboratoriów dydaktycznych i wykorzystanie stanowisk badawczych dla dydaktyki.
6. W zakresie wzrostu efektywności zarządzania Uczelnią:
 • kontynuowanie komputeryzacji Uczelni dla usprawnienia jej zarządzania, w tym tworzenie baz danych nauki, dydaktyki, powierzchni badawczych i dydaktycznych, itp.,
 • wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu odciążenia wydziałów od prowadzenia inwestycji, aby mogły zająć się organizacją nauki i dydaktyki,
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji projektów finansowanych z UE,
 • podnoszenie kwalifikacji administracji Uczelni poprzez ułatwienie dostępu do szkoleń w celu przygotowania do nowych zwiększonych wymagań. Administracja musi zapewnić kadrze naukowo-dydaktycznej dobre warunki i komfort pracy naukowo-badawczej,
 • dalszy rozwój informatycznego systemu rozliczeń i finansów wspomagającego gospodarkę finansową Uczelni. System finansowania musi być jasny i zawsze dostępny.

7. W zakresie rozwijania ośrodków szeroko pojętego życia kulturalnego społeczności akademickiej: (życie kulturalne)

 • deklaruję wsparcie władz Uczelni dla rozwoju kultury życia studenckiego: chóru, orkiestry, radia „Żak”, klubu „PŁazik”, klubu motocyklistów, teatru, kabaretu i zespołu tanecznego,
 • będę wspierał rozwój klubu żeglarskiego P.Ł. i integrację w ramach wspólnych rejsów studentów, doktorantów i pracowników,
 • podejmę dalsze starania o zaangażowanie naszej uczelni w życie publiczne i społeczne, włączenie Uczelni w rozwój partnerstwa społecznego na poziomie lokalnym i krajowym oraz o utrzymanie przodującej roli w regionie,

Studenci zawsze byli współgospodarzami Uczelni. Chciałbym, żeby dalej tak było poprzez utrwalanie i przekazywanie kolejnym rocznikom ważnej roli samorządności studenckiej. Uczelnia powinna być zarządzana nie tylko sprawnie, ale w taki sposób, by studenci i doktoranci, a także kandydaci na studia mieli poczucie, że uczelnia jest dla nich, a nie odwrotnie! Będę rozwijał współpracę z Samorządem Doktorantów poprzez prowadzenie dalszych wspólnych działań dla otrzymania funduszy ze środków UE wspierających doktorantów.
 Moje motto na nową kadencję
Pospolite ruszenie ku unowocześnieniu Uczelni na miarę XXI wieku!

  
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację