Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Publikacje

1. Ksiazki i skrypty.
2. Artykuły w czasopismach zagranicznych.
3. Artykuly w czasopismach PAN.
4. Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym.
5. Referaty na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych.
6. Referaty na konferencjach krajowych.
7. Referaty zaproszone.

- wszystkie załączniki w formacie pdf. 
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację