Home   |    Kim jestem?   |    Moje osiągnięcia naukowe    |    Dlaczego kandyduję    |    Mój program    |    W wolnym czasie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

kandydat na rektora Politechniki Łódzkiej

Zestawienie osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

Wyszczególnienie Ogółem (liczba)
Monografie 4
Rozdziały w książkach zagranicznych 12
Rozdziały w książkach krajowych 4
Podręczniki i skrypty wydane za granicą 15 (+ 25 nowych wydań)
Podręczniki i skrypty wydane w kraju 5
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej 34
Artykuły w czasopismach zagranicznych 8
Artykuły w czasopismach PAN 13
Artykuły w czasopismach krajowych 41
Edytor czasopism 4
Edytor materiałów konferencyjnych 15
Patenty uzyskane 3
Referaty opublikowane w materiałach konferencji krajowych 121
Referaty opublikowane w materiałach konferencji zagranicznych 411
Wybrane referaty zaproszone 19
Inne publikacje i komunikaty naukowe 90
Ważniejsze ekspertyzy 6
Prace projektowe, doświadczalno konstrukcyjne i inne 65
Prace wdrożone do praktyki 80
Udział w grantach NATO 1
Udział w grantach ESPRIT (FP4) 1
Udział w V Programie Ramowym 2
Udział w VI Programie Ramowym 2
Udział w grantach COPERNICUS 2
Udział w projektach British Council 1
Udział w projekcie Eurochip 1
Udział w projektach z CNRS (IMPACT) 1
Współpraca z firmą MOTOROLA 6
Współpraca z firmą CFDRC 3
Współpraca z firmą ATMEL i TRITEMT 7
Współpraca Z Instytutem Technologii Elektronowej (ITE) 2
Udział w programach TEMPUS 8
Udział w grantach KBN 42
Kierowanie grantami KBN 23 (18 promotorskich)
Promotorstwo doktoratów honoris hausa 1
Promotorstwo zakończonych prac doktorskich 31
Promotorstwo otwartych prac doktorskich 15
Promotorstwo zakończonych prac magisterskich 312
Promotorstwo zakończonych prac DEA 1
Liczba recenzji zagranicznych prac doktorskich 19
Liczba recenzji krajowych prac doktorskich 36
Liczba recenzji prac post-doktorskich 1
Liczba recenzji prac habilitacyjnych
W tym wydawniczych
27
9
Liczba recenzji wniosków na profesora
W tym na tytuł
21
7
Liczba recenzji artykułów i książek Ponad 100
Liczba opracowanych nowych wykładów i laboratoriów.
W tym: w Algierii
We Francji
W Polsce
52
2
18
32
Nowe studia podyplomowe 1

 

  
skróty: Home , Zestawienie dorobku naukowego, Publikacje, Inne, nagrody ..., Streszczenie działalności merytorycznej, Mój program, Priorytety i środki na realizację